آگهی های 500 تا 750 میلیون

فروش باغ ویلا 1200 متری

کد :296

واقع در کردزار شهریار

750 میلیون تومان

جزئیات

فروش باغ ویلا 500 متری

کد :287

واقع در کردزار شهریار

700 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 600 متری

کد :277

واقع در کردزار شهریار

750 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 800 متری

کد :272

واقع در کردزار شهریار

750 الی 800 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 800 متری

کد :268

واقع در کردزار شهریار

600 الی 650 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1250 متری

کد :264

واقع در کردزار شهریار

700 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 655 متری

کد :260

واقع در کردزار شهریار

650 الی 700 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 800 متری

کد :252

واقع در کردامیر شهریار

550 الی 600 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1100 متری

کد :248

واقع در کردامیر شهریار

500 الی 550 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1000 متری

کد :247

واقع در کردزار شهریار

600 الی 650 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 500 متری

کد :246

واقع در کردزار شهریار

500 الی 600 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1300 متری

کد :242

واقع در کردامیر شهریار

600 الی 700 میلیون

جزئیات