آگهی های 250 تا 500 میلیون

فروش باغ ویلا 450 متری

کد :279

واقع در کردزار شهریار

400 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 630 متری

کد :274

واقع در لم آباد ملارد

450 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 535 متری

کد :273

واقع در کردزار شهریار

450 الی 500 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 520 متری

کد :267

واقع در کردزار شهریار

500 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 700 متری

کد :265

واقع در کردزار شهریار

450 الی 500 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 535 متری

کد :262

واقع در کردزار شهریار

450 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 650 متری

کد :257

واقع در کردزار شهریار

400 الی 500 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 500 متری

کد :256

واقع در کردامیر شهریار

350 الی 400 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 480 متری

کد :251

واقع در کردزار شهریار

350 الی 400 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 900 متری

کد :245

واقع در کردزار شهریار

450 الی 550 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 500 متری

کد :243

واقع در کردزار شهریار

350 الی 400 میلیون

جزئیات

فروش باغ ویلا 1100 متری

کد :208

واقع در کردامیر شهریار

400 الی 500 میلیون

جزئیات